Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 :
Al onze overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Artikel 2:
Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement tenzij anders overeengekomen in een contract. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 3 maanden tenzij anders overeengekomen in een contract. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 3, 6 en 7.

Artikel 3 :
Motmans Digital Vison  heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aan- vulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

Artikel 4 :
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde lasten. Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt een moratoire interest aangerekend à 12% per jaar vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt zonder dat dit een beletsel vormt voor de gelding van artikel 1244 BW. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling van open- staande facturen ten volle geschied is. De klant dient in ieder geval alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.

Artikel 5 :
Klachten mbt de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product of dienst in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

Artikel 6 :
Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijk niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten of de uitvoering van een order te weigeren en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 7 :
In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes, met uitzondering van die codes die vallen onder de GNU General Public License,  steeds eigendom blijven van Motmans Digital Vision zal enkel een gebruiksrecht worden verleend aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle know-how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door Motmans Digital Vision  blijven steeds toebehoren aan Motmans Digital Vision  of de derde rechtmatige eigenaar.

Artikel 8:
De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. Motmans Digital Vision  is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terug- betaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. Motmans Digital Vision  zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van de hardware waarmee hij bewerkingen uitvoert aan zijn website en voor de paswoorden die hij gebruikt.  Om de veiligheid van zijn servers en die van al zijn klanten zo goed mogelijk te garanderen heeft Motmans Digitial Vision het recht om ten allen tijde de inlogrechten van een individuele klant te wijzigen waarbij Motmans Digital Vision niet aansprakelijk is voor enige gevolg of indirecte schade door deze wijzigingen.

Artikel 9 : De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren noch de huur overdragen tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Motmans Digital Vision.

Artikel 10 : Motmans Digital Vision  heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. Motmans Digital Vision  verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

Artikel 11 : Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een website is een voorschot van 25% van het totaalbedrag verschuldigd.   De werkzaamheden aan een website worden  in fases gefactureerd.   Indien de desbetreffende gefactureerde fase voldaan werd, wordt er verder gewerkt aan de volgende fase, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op een individuele verkoopovereenkomst..Fase 1: Aanvang van de overeenkomst. 25% (voorschot)  van het totaal bedrag.

 • Fase 2: Controle van de teksten door onze copywriter, opstarten van de hosting, sterkte analyse van domeinnamen en aanmaken van mailboxen: 10% van het totaalbedrag
 • Fase 3: Aanmaken van 3 visualisaties (grafische voorontwerpen) met twee revisierondes, downloaden en doorsturen van het fotomateriaal gekozen van shutterstock.com. 20% van het totaalbedrag.  Voor bijkomende visualisaties wordt er een toeslag aangerekend van € 150,00 (btw-exclusief) per visualisatie.
 • Fase 4: Aanmaak en installatie van het html en css template/frame conform de door u gekozen visualisatie. 20% van het totaalbedrag.
 • Fase 5: Plaatsten van de content en bestelde modules en extensies op de website, fotogalerijen, sociale media pagina’s, mailboxen. 15% van het totaalbedrag.
 • Fase 6: Oplevering van de website. 10% van het totaalbedrag.
 • Fase 7: Overdracht van hosting en login gegevens en eigendom van de website, na de ontvangst van betaling van de bovengenoemde gefactureerde fases.

De website wordt definitief online gebracht na vereffening van het verschuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. Motmans Digital Vision  heeft het recht om bepaalde werkzaamheden voor de bouw van de website te laten uitvoeren door derden in onder aanneming. De leverancier is niet aansprakelijk voor de grafische en tekstuele inhoud van de website van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele copyright-inbreuken op de website van de klant. De leverancier behoudt zich het recht voor om websites met racistische of illegale inhoud of indien de bevoegde instanties daarom verzoeken, te verwijderen. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief. Motmans Digital Vision  kan in de toekomst het uur- tarief eenzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken.

Artikel 12:
Motmans Digital Vision  doet er alles aan afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. In de meeste gevallen moet de klant ons ook materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de website. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan Motmans Digital Vision  worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door Motmans Digital Vision  . Indien materiaal ontbreekt, dat door de koper dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de bestelling van de website wordt de website als af beschouwd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele bugs die binnen de 60 dagen na oplevering  worden gerapporteerd en worden kosteloos hersteld indien deze door Motmans Digital Vision  als werkelijke bugs worden erkend. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief.

Artikel 13:
Het feit dat Motmans Digital Vision  een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen. De overeenkomst of de door Motmans Digital Vision  verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door Motmans Digital Vision . De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Artikel 14 :
Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Dendermonde tenzij Motmans Digital Vision er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant. Het Belgische recht is toepasselijk.

Artikel 15:
Motmans Digital Vision kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke copyright rechten van het aangeleverde materiaal van de klant, inclusief de foto’s gekozen van www.shutterstock.com

Artikel 16:
Via Motmans Digital Vision  mag de klant gratis 25 foto’s van www.shutterstock.com kiezen voor de realisatie van zijn of haar website.  Bij meerdere foto’s wordt er een bijkomende kost aangerekend van € 10,00 (btw exclusief) per foto.

Artikel 17:
De hosting van een website verloopt via de diensten van Combell of Interhost Solutions .  Elke klant mag hiervan afwijken, doch in dat geval wordt er een bijkomende kost aangerekend van € 75,00 (btw exclusief) per uur voor het configureren van de door de klant gekozen hosting diensten.

Artikel 18:
Opteert de klant voor een andere hosting dan bij Combell of Interhost Solutions of Combell dan kan Motmans Digital Vision niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele anomalieën en verminderde prestaties van de desbetreffende website(s)

Artikel 19:
De hosting  en de websites zijn beveiligd conform de technieken voorhanden op het ogenblik van de creatie van de website.  Noch Motmans Digital Vision , noch Interhost Solutions , noch Combell kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies.

Artikel 20:
Voor het ontwikkelen van een website worden er maximum drie klantenbezoeken voorzien.

 • Tussentijdse besprekingen van de werkzaamheden
 • Oplevering van de site en de daaraan gekoppelde opleiding bij de klant.

Voor bijkomende bezoeken en verplaatsingen wordt er een tarief aangerekend van € 0,45 per kilometer.  Bijkomende verplaatsingen binnen de supportperiode van 3 maanden vallen niet onder artikel 20.

Artikel 21:
Wordt er geopteerd voor een onderhoudscontract gelden er bijkomende bepalingen:

 • Het onderhoudscontract treedt in werking op datum van Fase 6 van de ontwikkeling van de website.
 • Het onderhoudscontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Zowel de klant als Motmans Digital Vision kunnen dit contract uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse vervaldatum opzeggen.
 • Het staat Motmans Digital Vision steeds vrij om tijdens de looptijd van het onderhoudscontract de voorziene veiligheidsmodules, hosting, updatesystemen en back-up systemen te wijzigen in die mate dat ze de werking van de website en/of software ten goede komen.
 • Motmans Digital Vision controleert dagelijks de software en installeert updates indien nodig.
 • Noch Motmans Digital Vision, noch de hoster kunnen ondanks alle extra beveiligingen aansprakelijk gesteld worden voor enig dateverlies.

Artikel 22:
Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

Motmans Digital Vision

Een website voor ieders budget